Odbiór dzieci

ODBIERANIE DZIECI ZE SZKOŁY.

Uprzejmie prosimy rodziców/opiekunów, by nie stali pod oknami lub pod drzwiami do klas, przed zakończeniem lekcji, tj. przed godzinną pierwszą. Po pierwsze utrudnia to dzieciom koncentrację na wciąż odbywających się zajęciach, a po drugie nie jest to dozwolone ze względu na przepisy BHP (blokowanie wyjść awaryjnych).

Przypominamy również, że nauczyciel pozwoli dziecku opuścić teren szkoły tylko z rodzicem/opiekunem, a w towarzystwie osoby trzeciej tylko za pisemną zgodą rodziców lub upoważnionego opiekuna.

Przedszkolaki oraz uczniowie klas zerowych, pierwszych i drugich odprowadzane i odbierane będą przez rodziców/opiekunów z dużej sali gdzie pozostaną pod opieką wychowawcy.

Uczniowie są zobowiązani przebywać na terenie szkoły od rozpoczęcia do zakończenia zajęć.

Zabronione jest opuszczanie terenu szkoły podczas przerw.