Cel i Zadania Szkoły

CELE i ZADANIA NASZEJ SZKOŁY – SYSTEM WARTOŚCI.

Nadrzędnym celem naszej szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości naszych uczniów na drodze pracy pedagogicznej i wychowawczej.

Do naszych tj. Szkoły zadań w tym zakresie należy w szczególności:

 • umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania poziomu umiejetności językowej i wiedzy kulturowej, które umozliwią uczniowi sprawne poruszanie sie nie tylko w sferze językowej ale także na obszarze kultury przez nasz język reprezentowanym.
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły;
 • kształtowanie postaw dojrzałej osobowości, odznaczającej się otwartością na innych ludzi, życzliwością wobec innych oraz odpowiedzialnością za drugiego człowieka;
 • rozwijanie wrażliwości na krzywdę innych ludzi, dążenie do budowania więzi miedzy pokoleniami;
 • pogłębianie miłości i szacunku do Ojczyzny;
 • wdrażanie do dyscypliny i szacunku do pracy;
 • umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów;
 • udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej.

Szkoła nasza ma za sobą wieloletnią chwalebną historię. W jej murach wychiowało się kilka pokoleń Polaków. Nauczanie w naszej Szkole odbywało sie oparciu o system wartości wychowawczych ustanowionych w naszej szkole u jej zarania:

1. Chrześcijański system wartości – jako podstawa przyjęcia uniwersalnych zasad etyki.

2. Kształtowanie postaw młodzieży szkolnej i cech osobowości, takich jak pracowitość, uczciwość, rzetelność, umiejętność przezwyciężania trudności, przedsiębiorczość, krytycyzm.

3. Tworzenie klimatu życzliwości

4. Rozróżnianie i pielęgnowanie uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości.

5. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości i otwartości.

6. Poczucie współodpowiedzialności za szkołę i poszanowanie mienia społecznego.

7. Tradycja i wielkie bogactwo kultury i sztuki oraz ich rola w życiu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem „małej ojczyzny”.

8. Miłość Ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego m.in. poprzez odwoływanie się do autorytetów wielkich Polaków.

9. Otwarcie na wartości kultur Europy i świata.

10. Przygotowanie ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji i sprawiedliwości.

 

Statutowe cele i zadania szkoły realizują nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej. Zadaniem grona pedagogicznego jest stworzenie takich warunków nauczania, które sprawią, że uczeń będzie chciał uczestniczyc w zajęciach naszej szkoły i korzystał z nich w sposób efektywny.

Pragniemy w tym celu stworzyc takie środowisko nauczania, które będzie dla ucznia stymulujące intelektualnie i atrakcyjne.

Zadaniem naszym jest:

 • efektywne wykorzystanie czasu każdej jednostki lekcyjnej.
 • wskazywanie różnorodnych źródeł informacji oraz kształtowaniu umiejętności skutecznego pozyskiwania pożądanych informacji.
 • zaopatrywanie biblioteki szkolnej w lektury, czasopisma, różnorodną literaturę, nagrania dvd i płyty kompaktowe z programami multimedialnymi.
 • zaopatrywanie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne.
 • kształtowanie środowiska wychowawczego oraz udzielanie uczniom wszelkiej możliwej pomocy.
 • ścisła współpracy z rodzicami uczniów poprzez zebrania rodzicielskie i rozmowy indywidualne.
 • ścisła współpraca dyrektora szkoły, wychowawców, opiekunów i nauczycieli w zakresie organizacji różnorodnych imprez szkolnych.
 • organizacja i udzial w szkolnych uroczystościach rocznicowych .
 • dbanie o kulturę języka w trakcie prowadzenia zajęć.
 • promowanie kultury własnej nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły w obcowaniu z młodzieżą.
 • zachęcanie do czynnego uczestnictwa w lekcjach religii oraz rekolekcjach parafialnych i innych praktykach religijnych.
 • umożliwianie osobom katechizującym rozwijania zainteresowań religijnych młodzieży, poprzez pracę w kółkach zainteresowań, organizowaniu widowisk, wycieczek i innych imprez na terenie szkoły i poza szkołą.
 • umożliwianie uczniom udziału w konkursach organizowanych przez Polską Macierz Szkolna lub inne jednostki promujace rozwój języka.
 • poszerzanie wiadomości uczniów poprzez wskazywanie odpowiedniej literatury i prasy.

 

Jednocześnie liczymy na Państwa, czyli Rodziców, współpracę z nami.

Pamiętajmy – Uczniowie podczas uczestniczenia w zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przebywają pod opieką nauczycieli prowadzących te zajęcia. Zabronione jest zwalnianie uczniów z zajęć, za wyjątkiem pisemnej prośby rodziców oraz wyjść do lekarza.